Contest ScoreboardContest of Sunday, September 16, 2012
13:05 to 16:05 EDT

Final Scoreboard

Fall Local Contest 1

RankTeamABCDETotalPenalty
1Sao He163+202364+20142335465
2Geoffry Song115+6070138899+205501
3Aurick Qiao152+602194+4070+60295526
4Daniel Hui 4757+2022+20174183
5Guru85+2044(-2)26144189
6Deon Nicholas(-4)527648+40204236
7Vitalik Buterin(-1)23127+204266+204298
8Daniel Cressman 66179+60171118+804674
9Hristijan Bogoevski(-4)41 57213119
10Amlesh Jayakumar 77(-1)111203208
11Mike Laszlo(-1)72 144+20183254
12ShengMin Zhang 22 176+20563274
13acm075(-2)75(-3)111+60313277
14Volodymyr Lyubinets(-1)117+60 76+20153288
15Kevin Yeo(-2)101+40 4558+603304
16Darin Yu 71 103+8075+603389
17Sean-Xiaonan Lu 45(-3)(-4)12257
18Bai Li 70 (-5)452115
19Joshua Netterfield(-1)42 146+20(-3)2208
20Ho-Yi Fung 140+20(-1)(-1)43+202223
21Nan Yi Jiang(-2)36 (-1)161+402237
22Chris Li 97  102+602259
23Eric Langlois 98+40159(-2)(-3)2297
24Jian Zhu(-1)122+20(-4)(-4)113+602315
25Shida Li 17(-3)(-1)(-5)117
26Rui Lin(-1)19(-3)(-2)(-1)119
27Michael Parrott 20(-1)(-1)(-2)120
28WANG, SIQING(-4)49(-2)(-1)(-4)149
29acm070(-1)  56 156
30Louis Albert Burke 60(-1)(-4)(-11)160
31Patrick White 84+20 (-2)(-1)1104
32acm061 92+20(-2)  1112
33Jonathan Mak 114  (-2)1114
34Cristian Stafie 124 (-1)(-2)1124
35acm077(-1)126  (-1)1126
36Dmitri Tkatch(-1)138   1138
37Colin Chen(-1)135+40 (-2) 1175
38Alex Silaghi   (-2) 00
39Anojh Gnanachandran (-3)   00
40Daiwei Fan (-1)   00
41Liwen Lu(-2)(-3)(-3) (-2)00
42Luka Filipovic    (-3)00
43Ran Ji(-1)(-2)   00
44Robert Laks (-1) (-3)(-2)00
45Zikun Xu   (-1)(-3)00
46acm071(-2)(-1)(-1)(-1)(-3)00


Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan