Contest ScoreboardContest of Saturday, September 30, 2017
13:00 to 16:00 EDT

Final Scoreboard

2017 Fall Waterloo Local ACM Contest

RankTeamABCDETotalPenalty
1Reyno Tilikaynen42439 138+204225
2Ted Ying52456+20(-1)1334238
3Joakim Blikstad75232+20 1304241
4Adam Richardson7+202760 1764290
5Timothy Li4+2013817116+20 4315
6Robert Cummings870+2026178+40 4342
7Jeffrey Xiao44264+60 162+404372
8Renato Ferreira42469+60 172+604389
9Yesung Jung10+406535+100 173+604483
10Ahmed Sabie61970  395
11Fengyang Wang43162+20 (-4)3117
12Jason Yuen349+2034+20 (-1)3126
13Andy Rock59131(-1) 3127
14Felix Bauckholt676+2030  3132
15Nimesh Ghelani437+2065+20(-1) 3146
16Pak Hay Chan441+2063+20  3148
17bill zheng5+206136+40  3162
18Anzo Teh592+4029  3166
19Ben Zhang26784+20 (-1)3173
20Peter Ralbovsky510338+40(-1) 3186
21Farbod Yadegarian527+2077+60  3189
22Sean Purcell55165+80(-1) 3201
23Benson Guo8+2044113+20  3205
24Alexander Shah798+4048+20  3213
25Yang Gao1553+2098+40(-1) 3226
26Fangren Yu1812473+20  3235
27Michael Pang6134+6043  3243
28Seon Kang1144+20132+40  3247
29Xuanji Li1262167+20  3261
30Tobi Adewoye7+4086129  3262
31Albert Gevorgyan547104+120  3276
32Kshitij Jain441+40153+40  3278
33Thomas Lidbetter855141+80  3284
34Hoang Phan20+60113+4050+60  3343
35Mushegh489+14085+40 (-1)3358
36Daniel Tong36+6091156+20  3363
37Runhe Lyu852163+140  3363
38Wesley Leung11128+20135+80(-1) 3374
39William Wen7+4069+20121+180  3437
40Paul Cruz15+40131164+100  3450
41Patrick435(-9)  239
42atharva washimkar733(-2)  240
43Henry (Shi Han) Wen6+2038+20  (-1)284
44Hongbo Zhang10 72+20  2102
45Tony Hu8117   2125
46Kevin Bacabac20114(-2)  2134
47Nathan Lo13+2041+60(-9)  2134
48Zuhair AlSader21125(-4)  2146
49Callum Moseley6122+20(-3)  2148
50Jerry Zhu10146(-3)  2156
51Matthew (Hayoung) Chung10149(-4)  2159
52Zihao Zhang53(-3)93+20  2166
53Thinula De Silva14+2079+60(-7)  2173
54Gerald Aryeetey10164+20(-2)  2194
55Domingo Hui15+20167(-2)  2202
56Cheung Tat Pang19+20(-1)89+80  2208
57Andrew Liu28 149+40  2217
58Adilson Luis Jonck Junior7137+80(-3)  2224
59Yunxiang Li117102+40(-3)  2259
60Max Erenberg141+20137+20(-1)  2318
61Rubens8    18
62Ruomei Yan9(-2)(-5)  19
63Derek Xu10 (-10)  110
64Xuanyu Wang10(-7)(-3)  110
65Mohammed Alfatafta11 (-11)  111
66Felix Zhou13 (-4)  113
67Guy Stoppi15 (-3) (-1)115
68Lu16 (-4)  116
69Jeremy Wong18 (-2)  118
70ZZZ~spare 718 (-3)  118
71Shahzeb (Shazz) Amin22 (-4) (-1)122
72Yuval Ohapkin22    122
73Nizar Gharbi13+20    133
74Haoyang Qi15+20 (-2)(-1) 135
75ZZZ~spare 335 (-5)  135
76Arthur Wesle36 (-9)  136
77Bora Ozarslan22+20 (-5)(-1) 142
78Hao Cong Su38+20    158
79Yanqi Xu60+20 (-1)  180
80Justin Pu150    1150
81Felipe Weiss 136+100(-3)  1236
82Andy Lee(-6)   (-1)00
83Chen Zhang(-1) (-5)  00


Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan